Altruistiskt Ledarskap

Altruistiskt Ledarskap som ger holistiskt resultat


I dagens föränderliga affärslandskap förlorar de mer traditionella ledarstilarna snabbt sin relevans. Behovet av ett nytt synsätt är uppenbart, och det är här som Altruistiskt Ledarskap1 kommer in i bilden. Många tror att ledarskap inom affärsvärlden först och främst handlar om pengar. Men världens bästa ledare fokuserar inte först och främst på pengar utan på att involvera sina anställda i en vision om att förändra världen till det bättre och har ofta starka värderingar som de inte kompromissar om. Trots detta kommer vinsten ofta på köpet. När bara pengarna står i centrum blir däremot inte alltid resultatet lika bra eftersom anställda har svårt att känna sig motiverade att göra sitt bästa bara för att ägarna skall tjäna mer pengar. De behöver istället ett klart syfte för vad de gör!

I den här artikeln fördjupar vi oss i orsakerna till att vissa vanliga ledarstilar håller på att bli föråldrade och varför altruistiskt ledarskap behövs! Vi tittar på hur altruistiskt ledarskap ökar medarbetarnas engagemang, hanterar moderna affärsutmaningar och anpassar sig baserat på en känsla av att ha en uppgift!

Med inspiration från verkliga exempel som IKEA och Novo Nordisk kommer vi att illustrera hur altruistiskt ledarskap omformar hur organisationer fungerar. Vi kommer också att beröra dess styrkor och dess svagheter.

Nyckelpunkter:

 • Altruistiskt ledarskap ökar medarbetarnas engagemang och anpassar sig till aktuella affärsutmaningar.
 • Företag som IKEA och Novo Nordisk visar på dess praktiska tillämpbarhet.
 • Altruistiskt ledarskap bygger på tjänande ledarskap (Servant Leadership) men skapar nya möjligheter som detta paragigm saknade.
 • Utmaningar och begränsningar med Altruistiskt Ledarskap

1. Vad är Altruistiskt Ledarskap?

Altruistiskt ledarskap är trots att det egentligen inte är ett nytt begrepp – många av historiens största ledare har varit altruistiska – men det är ändå ett modernt förhållningssätt till ledarskap inom affärsvärlden. Det har sina rötter i den tjänande ledarskapsmodellen men går längre än att bara tillgodose teamets behov. Denna ledarstil betonar att individens och teamets perspektiv skall anpassas till organisationens större uppdrag. Denna artikel är inspirerad av en artikel av Lisa Earle McLeod och Elizabeth Lotardo i Harvard Business Review. Detta paradigm får nu ett allt större genomslag och är en mer anpassningsbar och holistisk ledarskapsmodell för dagens affärsmiljö.

2. Olika ledarskapsstilar

Det finns många ledarskapsparadigm. Historiskt var ledaren auktoritär, men under 1900-talet har detta ledarskapsparadigm successivt ersatts av olika ledarskapsparadigm som är betydligt mindre auktoritära och där medarbetarna uppmuntras att tänka självständigt.

Transaktionsbaserat ledarskap

Många transaktionsinriktade ledare fokuserar främst på kortsiktiga ekonomiska intressen och fokuserar oftast mest på omsättning och vinst. Detta är en kortsiktig strategi och även om den kan ge kortsiktiga resultat, misslyckas den oftast med att leverera över längre tidsramar.

Tjänande ledarskap

Begreppet tjänande ledarskap (Engelska “Servant Leadership”) myntades av Robert Greenleaf på 1970-talet och innebär att man prioriterar andras behov. Greenleaf, som influerats av Hermann Hesses “Resan till Östern”, grundade Greenleaf Center for Servant Leadership för att utmana auktoritära normer. Larry Spears förfinade senare Greenleafs idéer till “Tio egenskaper hos en tjänande ledare“, till exempel lyssnande och empati. Dessa är inte bara egenskaper utan etiska beteenden som är integrerade i en holistisk syn på ledarskap. Enligt denna modell strävar ledarna efter att först och främst tjäna och stödja sina medarbetare, eftersom man tror att en nöjd personalstyrka kommer att gynna organisationen. Trots sin inverkan på ledarskapsteorierna har modellen sina begränsningar i moderna, komplexa organisationsstrukturer.

Altruistiskt Ledarskap

Altruistiskt ledarskap bygger vidare på kärnprinciperna inom tjänande ledarskap – att tjäna andra – genom att anpassa organisationens aktiviteter till ett större uppdrag. Till skillnad från tjänande ledarskap, som främst fokuserar på teamets behov, integrerar altruistiskt ledarskap dessa behov med organisationens bredare mål. Dessa altruistiska ledare prioriterar långsiktigt engagemang, särskilt i krissituationer. De fokuserar på syften bortom vinsten, bygger förtroende och upprätthåller företagets värdighet och värderingar. De ser kriser som avgörande ögonblick för sina organisationer och sitt arv, och strävar efter att inspirera team och bygga ett positivt varumärke. Detta tillvägagångssätt har visat sig vara effektivt vid tidigare kriser och syftar till bestående effekter.

3. Hur fungerar altruistiskt ledarskap?

Altruistiskt ledarskap är inte bara en ledarskapsstil, utan en omfattande filosofi som förenar etik, vision och handling. Tonvikten ligger på att skapa en meningsfull inverkan på medarbetare, intressenter och samhället i stort. I det här avsnittet beskrivs de viktigaste beståndsdelarna i Altruistiskt Ledarskap.

 1. Förståelse för kärnvärden: Anpassar handlingarna till företagets uppdrag för holistisk utveckling. Medarbetare som internaliserar dessa värderingar visar ofta ökad motivation och ansvarstagande.
 2. Skapa förtroende och leverera värde: Prioriterar transparens och engagemang för alla intressenter, detta gynnar anställda, aktieägare, kunder och samhället. Man vill tillhandahålla ömsesidigt värde genom kvalitetsprodukter eller tjänster men också vara en god samhällsmedborgare på olika sätt.
 3. Skapa en kultur av självständighet: Stärker medarbetarna genom delegering och tillväxtmöjligheter. Självständighet leder till ansvarstagande i teamet, vilket stärker förtroendet för organisationen.
 4. Mätning av påverkan och framgång: Går bortom avkastning och inkluderar mått som social påverkan och medarbetarnöjdhet. Framgång mäts genom långsiktig påverkan på samhället och kontinuerlig feedback för förbättringar.

4. Altruistiskt Ledarskap: Mahatma Gandhi

Det finns många kända ledare som har utövat altruistiskt ledarskap. Av dem är speciellt Mahatma Gandhis ledarskap tydligt inriktat på ett högre syfte: Indiens självständighet samt att främja icke-våld och social rättvisa. Hans ledarskap inspirerade många och hans filosofi har haft globalt inflytande. Detta gör honom till en förebild för altruistiskt ledarskap. Här följer några reflektioner om hans ledarskap:

 • Anpassning till ett högre syfte: Gandhis uppdrag handlade inte enbart om att tillgodose enskilda individers omedelbara behov, utan snarare om att uppnå Indiens självständighet och främja icke-våld och social rättvisa. Hans koncept “Sarvodaya” eller välfärd för alla var ett ädelt syfte som vägledde hans handlingar.
 • Inspiration genom vision: Gandhi inspirerade miljontals människor att ansluta sig till självständighetsrörelsen, inte genom att tillgodose deras individuella behov utan genom att koppla dem till ett högre mål. Hans uppmaning till icke-våldsamt motstånd (Satyagraha) var ett sätt att förverkliga det ädla syftet med frihet, jämlikhet och social harmoni.
 • Långsiktig påverkan: Istället för att fokusera på kortsiktig förändring försökte Gandhi skapa långvariga förändringar genom reformer inom utbildning, landsbygdsutveckling och social jämlikhet. Hans vision sträckte sig bortom anhängarnas omedelbara behov till en bredare samhällsomvandling.
 • Globalt inflytande: Gandhis ledarskap med ett ädelt syftet (Noble Purpose) sträckte sig utanför Indiens gränser. Hans filosofi om icke-våld har påverkat medborgarrättsrörelser världen över, vilket återspeglar den universella tillämpbarheten av hans vision.

Det finns tillräckligt för att tillfredsställa alla mänskors behov men inte alla mänskors girighet

– Mahatma Gandhi

5. Företag som tillämpar Altruistiskt Ledarskap

Det finns flera företag som är kända för att tillämpa altruistiskt ledarskap. Bland de mest kända är Apple, Procter & Gamble och Southwest Airlines. Men det finns också europeiska företag som sticker ut med detta paradigm. Här är ett par nordiska företag:

 • IKEA: Med visionen att “skapa en bättre vardag för många människor” arbetar IKEA med hållbarhet, prisvärdhet och kvalitet. Denna målmedvetna strategi är tydlig i deras produktdesign, hantering av leveranskedjan och initiativ för företagens sociala ansvar. IKEA:s engagemang för sitt altruistiska vision har ökat kundernas förtroende och varumärkeskännedom.
 • Novo Nordisk: Efter flera år av exponentiell expansion och med ett börsvärde som överstiger Danmarks BNP är Novo Nordisk ett av de högst värderade företagen i Norden. Som ett multinationellt hälsovårdsföretag följer företaget etoset “Triple Bottom Line”, som harmoniserar ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. Deras engagemang för att bekämpa diabetes och andra allvarliga kroniska sjukdomar är långt ifrån bara en slogan, utan en vägledande princip. Detta fokus inspirerar till en innovationskultur och ger bränsle åt ett mycket engagerat team av medarbetare.

För mer information om visionära företag kan jag rekommendera – Built to Last, Good to Great och Simon Sinek’s berömda TED-talk om VARFÖR.

Apple arbetar för att stödja och hjälpa mänskligheten – att göra persondatorer tillgängliga för var och en så att vi kan förändra hur vi tänker, arbetar, lär oss och kommunicerar

– Apples ursprungliga vision

6. Hur blir man en altruistisk ledare?

Här är några steg som man kan följa om man vill bli en altruistisk ledare:

 • Identifiera den altruistiska visionen: Upprätta ett tydligt uppdrag som är viktigt för ditt team och dina intressenter.
 • Anpassar individuella mål till organisationens uppdrag: Altruistiskt ledarskap ser till att individuella insatser bidrar direkt till organisationens framgång genom att koppla samman personlig utveckling med företagets bredare syfte.
 • Engagera intressenter: Kommunicera öppet med alla intressenter, inklusive teammedlemmar, kunder och samhällsmedborgare. Medarbetare som drivs av ett altruistiskt syfte är ofta mer engagerade och motiverade. Denna känsla av delad vision leder till större tillfredsställelse och produktivitet.
 • Främja välbefinnande: Vidta aktiva åtgärder för att säkerställa balans mellan arbete och fritid och nöjda medarbetare. Altruistiskt ledarskap har ett inkluderande förhållningssätt som tar hänsyn till teammedlemmarnas välbefinnande och skapar en balanserad miljö mellan arbete och fritid som motverkar utbrändhet.
 • Utvärdera och anpassa: Se regelbundet över och anpassa strategierna så att de ligger i linje med den altruistiska visionen.

7. För och nackdelar med altruistiskt ledarskap

Detta ledarskapsparadigm erbjuder en uppsjö av fördelar, men kommer också med sin egen uppsättning utmaningar. Nedan följer en detaljerad genomgång av några för och nackdelar.

Fördelar:

 • Ökat engagemanget hos medarbetarna: Medarbetarna är ofta mer engagerade när de tror på företagets uppdrag och värderingar. Denna känslomässiga investering ökar inte bara produktiviteten utan förbättrar också kvaliteten på arbetet. Högre engagemang leder ofta till minskad personalomsättning, vilket främjar en stabil och erfaren arbetsstyrka.
 • Ökad anpassningsförmåga till moderna utmaningar: Altruistiskt ledarskap uppmuntrar en kultur som präglas av innovation och anpassningsförmåga. I ett snabbt föränderligt affärslandskap är denna flexibilitet ovärderlig. När utmaningarna förändras är en anpassningsbar organisation bättre rustad att ändra sina strategier utan att förlora sitt kärnuppdrag ur sikte.
 • Större tillfredsställelse hos intressenterna: När ett företag är transparent och värderingsstyrt attraherar det naturligt intressenter som delar dess uppdrag. Nöjda intressenter kan bli långsiktiga partners och bidra till en cykel av tillväxt och stabilitet för företaget.

Nackdelar:

 • Kräver noggrann planering och anpassning: Att implementera en altruistiskt ledarskapsmodell är ingen process som sker över en natt. Det kräver omfattande planering och en metodisk anpassning av kärnvärdena i hela organisationen. Den tid och de resurser som krävs för denna anpassning kan vara omfattande, vilket kan försena andra viktiga projekt.
 • Risk för att uppdraget glider iväg om det inte hanteras noggrant: Det finns alltid en risk att fokus på det altruistiska visionen kan svikta, särskilt under utmanande tider, vilket leder till vad som kallas “mission drift”. När en organisation avviker från sitt kärnuppdrag kan den stöta sig med intressenter och göra medarbetarna oengagerade, vilket undergräver de fördelar som ledarskapsmodellen är utformad för att ge.

8. Altruistiskt Ledarskap hos Gislen Software

På Gislen Software styr våra altruistiskt ledarskap-principer våra etiska affärsmetoder och bredare samhällsbidrag.

 1. Redan från början bestämde vi oss förr att bekämpa korruption och att främja Indiens utveckling genom att aldrig betala mutor.
 2. Vi grundade Little Lambs School, som utbildar missgynnade barn och ger dem ekonomiskt stöd.
 3. Istället för dieselgenerator skaffade vi solpaneler 2013 och att bli ett koldioxidnegativt företag 2018 och är ett föredöme för branschen.
 4. Vi sponsrar MEPZ-Run för att främja hälsan bland våra anställda och andra anställda i företag inom MEPZ.
 5. Vi har planterat och underhåller två trädgårdar i vår exportzon, vilket har bidragit till att MEPZ blivit trevligare och dessa bidrar också till en bättre luftkvalitet.
 6. Vår företagskultur betonar balans mellan arbete och fritid samt jämställdhet och rättvisa, och dessa principer omfattar även våra underleverantörer via en uppförandekod.
 7. Dessa principer är centrala för vår identitet och vägleder oss i vårt dagliga arbete.

Våra värderingar vägleder den etiska och operativa kompassen för Gislen Software och har drivit oss att göra meningsfulla bidrag till samhället och vår miljö. Dessa principer är en integrerad del av vår identitet och vägleder oss i alla våra åtaganden och strävanden.

9. Sammanfattning

Altruistiskt ledarskap är en utvecklad form av ledarskap, väl lämpad för moderna utmaningar som de som våra mjukvaruutvecklingstjänster står inför på en global marknad. Det går längre än tjänande ledarskap eftersom den inte bara fokuserar på att stödja de anställda utan att sammanlänka detta stöd med målet att uppfylla en gemensam altruistisk vision. Genom att anpassa teamets agerande efter kärnvärdena säkerställs flexibilitet och uppdragsdrivet fokus. I en tid då förtroende, vikt och syfte är av största vikt, framstår altruistiskt ledarskap som en ledstjärna. Det är långt ifrån bara en managementteori, utan en transformativ metod som omdefinierar 2000-talets ledarskap genom sitt fokus på varaktig framgång och social påverkan. Kontakta oss för mer information!

1Den engelska termen är Noble-Purpose Leadership

Lämna ett svar