Mänskor eller AI

Kan AI återskapa mänskligt medvetande?


Vissa tror att AI snart kommer att återskapa mänskligt medvetande, erfarenhet och kanske till och med bli mer intelligent än vi.

Men är detta ett rimligt antagande?

Kan AI verkligen återskapa mänskliga upplevelser?

Vet vi ens vad mänskligt medvetande är för något?

Under de två sista åren har generativ AI vuxit fram som ett banbrytande verktyg som ofta jämförs med mänsklig intelligens och förmåga. Även om det är uppenbart att AI-system som dessa förändrar vår värld på ett antal sätt, är frågan den om denna otroliga utveckling ställer denna typ av AI på än mänsklig nivå: Dvs. kan generativ AI jämföras med mänskors erfarenhet och intelligens? Låt oss fördjupa oss i detta spännande ämne genom att undersöka viktiga perspektiv för och emot den människoliknande förmågan hos generativ AI. Idéerna i den här artikeln bygger på en diskussion med en av de delegater som jag träffade på AC Forums årliga konferens i Hamburg för några veckor sedan.

Brist på mänsklighet: Konsekvens vs äkthet

En av de tydliga skillnaderna mellan AI och människor är avsaknaden av fysiska och känslomässiga tillstånd i AI. AI-system blir inte trötta eller har dåliga dagar, vilket leder till en orubblig konsekvens i deras prestationer. Detta kan vara en fördel i scenarier som kräver objektivitet och tillförlitlighet. Men det innebär också att AI saknar den tillväxt och anpassningsförmåga som kommer av att övervinna mänskliga utmaningar, en egenskap som ger djup och äkthet till mänskliga interaktioner och beslut.

Empati och förståelse: Simulering vs äkta känslor

Empati, ett komplext drag som involverar känslomässig resonans, är till sin natur frånvarande i AI. AI kan simulera empatiska reaktioner genom att känna igen mönster i känslouttryck, men den saknar den genuina känslomässiga förståelse som människor besitter. Denna begränsning är viktig i roller som kräver djup emotionell intelligens. Omvänt kan AI:s simulerade empati vara tillräcklig och att föredra i scenarier där objektiva, datadrivna svar är mer värdefulla.

Erfarenhet vs AI-resultat: Autenticitet vs bred insikt

Mänskliga upplevelser är djupt personliga och formas av många faktorer, inklusive kultur, känslor och subjektiva tolkningar. AI, å andra sidan, producerar resultat baserat på en syntes av befintliga data. Den saknar den äkthet och personliga touch som kännetecknar autentiska upplevelser, särskilt inom kreativa områden som konst och litteratur. AI:s förmåga att sammanställa och analysera stora datamängder kan dock ge bredare insikter än något mänskligt perspektiv. Det är viktigt att inse att detta inte är samma sak som att ha dessa upplevelser.

Är generativ AI medveten?

En spännande aspekt av jämförelsen mellan AI och människan är det mänskliga medvetandets mystiska natur. Vad medvetande är är fortfarande till stor del okänt och odefinierat inom modern vetenskap. Förra sommaren erkände neurovetenskapsmannen Christof Koch att han förlorat ett kvarts sekel långt vad med filosofen David Chalmers och medgav att den vetenskapliga förståelsen av medvetandet inte har nått den slutsats som han hade förutspått 25 år tidigare. Några månader senare fördömde en stor grupp experter offentligt den tidigare allmänt erkända teorin eftersom den saknade vetenskaplig grund, vilket ledde till kraftiga mothugg från andra forskare. Trots åratal av omfattande studier är strävan efter att förstå medvetandet fortfarande omgärdad av oenighet, med flera konkurrerande teorier som ännu inte har lösts.

Cogito, ergo sum (I think, therefore I am)

— Den franske matematikern och filosofen René Descartes i sin Diskurs om metoden (1637)

Ur filosofisk synvinkel vet jag bara att jag existerar på något sätt och är medveten om det. Som René Descartes skrev: “Jag tänker, alltså existerar jag“. Kanske med en något svagare grad av bevis vet vi också, eller tror åtminstone, att vi kommer att dö. Men så kanske vi inte vet så mycket mer säkert. Huruvida andra människor existerar utanför mitt medvetande är svårare att avgöra med samma tydlighet. Filosofer har kallat detta problem för solipsism!

AI skiljer sig från mänsklig intelligens

Samtidigt som vi kämpar med att förstå djupet i det mänskliga medvetandet är det tydligt att dagens generativa AI verkar på ett fundamentalt annorlunda plan. Den förlitar sig på data och algoritmer och saknar den självmedvetenhet och de subjektiva upplevelser som är utmärkande för mänsklig intelligens. Denna skillnad understryker att generativ AI, trots sin imponerande kapacitet, kan utgöra en avvikande väg i strävan efter människoliknande intelligens. Dess operativa ramverk och brist på medvetande tyder på att den, även om den är oerhört användbar, i slutändan kan leda oss in i en återvändsgränd när det gäller att verkligen replikera det mänskliga sinnet och den mänskliga erfarenheten. När vi förundras över AI:s nuvarande prestationer är det viktigt att erkänna denna potentiella begränsning och påminna oss om den mänskliga kognitionens djupgående komplexitet och unikhet.

I sitt utforskande av AI understryker Geoffrey Hinton de stora skillnaderna mellan artificiella neurala nätverk och den mänskliga hjärnan, och noterar AI-modellernas enkelhet jämfört med de biologiska neurala processernas komplexa, effektiva och dynamiska natur. Samtidigt slår han larm om de potentiella risker som AI:s snabba utveckling medför. Hinton varnar för att AI-system blir alltmer sofistikerade och överträffar den mänskliga förmågan inom olika områden, och att vi därmed riskerar att dessa system agerar autonomt och bortom vår kontroll, vilket kan leda till resultat som inte stämmer överens med mänskliga värderingar. Detta dubbla perspektiv belyser inte bara AI:s nuvarande begränsningar när det gäller att spegla djupet i mänsklig kognition, utan betonar också det akuta behovet av robusta etiska ramverk och säkerhetsåtgärder för att hantera utmaningarna med AI som överträffar mänsklig intelligens och säkerställa att dess utveckling förblir fördelaktig och i linje med mänskliga intressen.

Spegling vs att vara mänsklig: nytta vs innovation

Generativ AI speglar mänskligt beteende baserat på träningsdata och saknar medvetande eller förståelse för sina handlingar. För att verkligen replikera mänskligt beteende räcker det inte att spegla det. Denna spegling skiljer sig fundamentalt från mänsklig kognition och kreativitet. Ändå kan denna förmåga vara avgörande för att återskapa mänskliga effektiva processer och underlätta innovationer. Samtidigt kan den utveckla många nya metoder genom att kombinera gammal kunskap från olika områden på verkligt innovativa nya sätt. Den får dock inte uppfinna hjulet på nytt. Omvänt innebär AI:s spegling också att fördomar som finns i träningsdata kommer att återspeglas. Därför kan den inte  förnya eller skapa som människor gör. Detta eftersom den till skillnad från oss inte är driven av medvetande och en subjektiv upplevelse.

Sammanfattning

Tillbaka till vår fråga – “Kan AI återskapa mänsklig erfarenhet?”. Även om generativ AI saknar vissa mänskliga element som trötthet, empati och personlig erfarenhet, kan dessa aspekter vara både en begränsning och en styrka, beroende på sammanhanget. Jämförelsen mellan AI och mänskliga förmågor är inte svart eller vit utan ett spektrum som kräver en balanserad förståelse av AI:s möjligheter och begränsningar. När vi fortsätter att integrera AI i olika aspekter av våra liv är det viktigt att komma ihåg att även om AI kan härma eller hjälpa, kan det inte ersätta djupet och äktheten i den mänskliga erfarenheten. Så för närvarande är svaret nej: AI kan inte ersätta den mänskliga erfarenheten, men den kan fortfarande hjälpa oss på många sätt.

Lämna ett svar