Indisk Omvärldsanalys

Omvärldsanalys för Indien – april 2024


Vi företagare och chefer ägnar mycket tid åt att fokusera på vår verksamhet, våra produkter, tjänster och kunder. Som ett resultat av detta förbiser vi ibland det bredare perspektivet. Att se till helheten kan öppna möjligheter och hjälpa till att undvika onödiga utmaningar.

Vårt svenskägda indiska företag, som samverkar med kunder och partners i Sverige, Storbritannien, USA och Indien, behöver förstå våra marknader i ett större perspektiv. Förra veckan deltog vi som partner i Epicals integrationsdag, ett viktigt evenemang som gav värdefulla insikter om den aktuella marknadsdynamiken och den tekniska arenan. Ett särskilt upplysande seminarium hölls av Radar Group, där Hans Werner delade med sig av gruppens utvärdering av det aktuella affärslandskapet, inklusive potentiella hot och möjligheter. Den information som delades var värdefull, men ett perspektiv saknades – Indiens roll på den internationella arenan, dess inflytande och dess effekt på olika globala trender.

Eftersom jag ägnar mycket tid åt att förstå hur den globala dynamiken påverkar vår verksamhet har jag skrivit ett blogginlägg för att dela med mig av perspektiv som belyser världens ömsesidiga beroenden, med fokus på Indiens centrala roll i denna dynamik.

Inledning

Indiens position i den globala geopolitiken är komplex och mångdimensionell och påverkas av landets unika historiska, ekonomiska och strategiska omständigheter. I den här artikeln diskuteras Indiens relationer med BRICS-länderna, västvärlden, NATO och dess framträdande grannar, Kina och Ryssland, för att förstå om landet rör sig mot eller bort från västvärlden ur olika perspektiv.

Tack vare en enorm ekonomisk tillväxt sedan början av 1990-talet är Indien nu den femte största ekonomin i världen och den i särklass största demokratin, med cirka 950 miljoner röstberättigade. Detta beror på en kombination av demografisk utdelning, ökad industrialisering, avreglering och ökad teknikanvändning. Indien har haft en genomsnittlig tillväxttakt på 6-7% från 1991 fram till idag och är redo att klättra ännu högre på den globala ekonomiska stegen.

Många amerikanska företag flyttar tillverkningskapacitet från Kina och har identifierat Indien som en av de mest gynnsamma destinationerna. Minst 200 företag har identifierat Indien som den mest gynnsamma destinationen. Även många europeiska och japanska företag har identifierat Indien som en plats där de kan etablera balanserad tillverkningskapacitet för att minska sitt beroende av Kina. På kort sikt har Mexiko varit vinnaren, men Vietnam, Filippinerna, Singapore och Indien är starka utmanare. Under de senaste 12 åren har antalet svenska företag med närvaro i Indien ökat med mer än 60%.

Även om Kina har fler mjukvaruutvecklare än Indien, är förekomsten av engelska bland dessa yrkesgrupper jämförelsevis låg. Indien, som ligger på andra plats, har däremot en mer robust juridisk infrastruktur. Det indiska rättssystemet bygger på Common Law och har integritetslagar som liknar EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Dessutom har Indien en stor pool av utbildad personal som behärskar engelska. Sammantaget gör dessa faktorer Indien till en attraktiv destination för outsourcing av programvaruutvecklingsprojekt.

Världens snabbast växande ekonomi

I december 2023 var Indiens årliga tillväxttakt 8,4%, vilket innebär att landet för närvarande är den snabbast växande större ekonomin i världen. Analytiker förutspår att Indien, med tanke på dess ihållande höga tillväxttakt och progressiva ekonomiska reformer, är på väg att överträffa Tyskland och Japan och förväntas positionera sig som världens tredje största ekonomi före 2030. Denna klättring återspeglar Indiens ekonomiska motståndskraft och potential och dess ökande inflytande på den globala arenan, vilket markerar en betydande förändring av den ekonomiska maktdynamiken internationellt. För mer information om investeringsmöjligheter i Indien, se Morgan Stanleys analys.

Indien och BRICS

Indien är en av de grundande medlemmarna i BRICS-gruppen, som består av Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika. Denna koalition är främst en ekonomisk grupp men fungerar också som en plattform för samarbete i politiska och säkerhetsmässiga frågor, särskilt som en motvikt till västligt inflytande.

Indien har upprätthållit ett starkt engagemang för BRICS och använder det för att stärka sina ekonomiska band och hävda sin roll i den globala styrningen. Indien vill vara en representant för och engagera “det globala syd”.

Förhållandet till Kina inom BRICS är komplicerat på grund av bilaterala spänningar. Båda länderna har dock ett konstruktivt samarbete inom detta forum om gemensamma intressen, såsom att motstå västvärldens hegemoni inom den internationella finansvärlden. Indien och Kina har mycket olika agendor inom BRICS. Kina vill utvidga BRICS för att minska Indiens betydelse inom BRICS, och Indien är inte för att införa en gemensam valuta för handel inom BRICS, vilket skulle kunna ses som en ekonomisk utmaning mot USA och skulle kunna anpassa gruppen närmare kinesiska intressen mot västvärldens.

För ytterligare insikter i detta ämne rekommenderar jag följande källor:

Indien och västvärlden

Indiens förhållande till västländerna, särskilt USA och EU-länderna, har stärkts avsevärt under de senaste decennierna. Denna relation drivs av ömsesidiga intressen i att motverka Kinas stigande makt, utöka det ekonomiska engagemanget och samarbeta inom teknik och försvar. USA ansåg tidigare inte att Indien var strategiskt viktigt. Men nu ser man Indien som en central del av sin strategi för Indien/Stillahavsområdet, som syftar till att säkerställa en maktbalans i regionen.

De ekonomiska banden med EU är också starka, med förhandlingar om handelsavtal och investeringar som kritiska komponenter. Överlag har Indiens närmande till väst varit uttalat när det gäller strategiskt samarbete och försvarssamarbete. Indien är också öppet för affärer. Under de senaste 30 åren har avregleringarna gjort Indien till en mycket bättre destination för internationella företag.

Indien och Nato

Även om Indien inte är medlem i Nato och traditionellt upprätthåller en hållning av strategisk autonomi, har landets interaktioner med Nato-medlemmar fördjupats. Detta är särskilt tydligt i det ökade militära samarbetet med USA, gemensamma militärövningar och försvarsupphandlingar. Indien behåller dock sin alliansfria position och avstår ofta från öppna politiska åtaganden som ligger alltför nära Natos strategiska mål, vilket återspeglar ett balanserat förhållningssätt.

Förbättrade bilaterala förbindelser lyfts fram genom initiativ som Storbritanniens och Indiens premiärministrars tillkännagivande om förbättrat försvarssamarbete och samarbeten på nya områden som partnerskapet mellan Indien och Australien i rymden – DEFSAT 2024.

Indien kontra Kina och Ryssland

Indiens förhållande till Kina kännetecknas av ett försiktigt engagemang mitt i rivaliteten. Bland annat gränstvister och Kinas strategiska partnerskap med Pakistan har ökat spänningarna. Båda länderna är dock betydande handelspartner och för dialoger genom plattformar som BRICS och Shanghai Cooperation Organisation.

Indiens förhållande till Ryssland är däremot fortfarande relativt starkt och grundar sig på långvariga försvars- och energiförbindelser. Ryssland har historiskt sett varit en stor leverantör av försvarsutrustning till Indien och har också ofta försvarat Indien i internationella forum. Indien måste dock balansera denna relation med sin ökande närhet till väst, vilket ibland skapar friktion, särskilt med tanke på de divergerande åsikterna i frågor som Ukraina. USA har villigt tillåtit Indien att köpa kraftigt rabatterad olja från Ryssland för att stabilisera oljepriset på världsmarknaden. Indiens oljeköp bör därför inte ses som ett stöd för Rysslands aggression i Ukraina. Indien har nyligen minskat sina inköp av rysk olja. Tvärtom har Indien, historiskt sett, varit ovanligt hårt mot Ryssland i sina kommentarer om kriget i Ukraina.

För ytterligare information, se S&P Global om Indiens insatser för att stabilisera oljemarknaden och War on the Rocks om framtiden för de indisk-ryska relationerna.

Miljöhänsyn

Betydande utmaningar och transformativa initiativ har präglat Indiens miljöresa. Från att ha brottats med allvarliga föroreningar och ohållbara metoder investerar landet nu stort i hållbar energi. Drivet av nödvändighet och innovation övergår Indien snabbt till förnybara energikällor som sol, vind, grön vätgas och vattenkraft. Denna övergång syftar till att minska landets koldioxidavtryck och mildra de föroreningar som drabbar landets större städer. Regeringen, tillsammans med privata företag, främjar en grönare ekonomi genom ambitiösa strategier och projekt, vilket understryker Indiens engagemang för att uppnå miljömässig hållbarhet och förbättra livskvaliteten för sina medborgare. Indien har ett av de största koldioxidavtrycken i absoluta tal. Per capita är det dock fortfarande bättre än de flesta utvecklade länder. Indien står inför utmaningen att lyfta sin fattigare befolkning, som kräver mer energi och minskar sitt miljöavtryck. Indiska företag blir mer och mer medvetna om hållbarhetsfrågor.

Gislen Software ligger för övrigt i Tamil Nadu som är den Indiska delstat som har störst andel av förnyelsebara energislag i sin el-mix. Det tillsammans med våra egna solpaneler, litiumbatterier och att vi avsätter tre gånger våra koldioxidutsläpp borgar för att vi sannolikt är ett av de grönaste IT tjänsteföretagen i Indien.

Mot eller bort från väst?

Indiens utrikespolitik tyder på en nyanserad förskjutning mot väst, som främst drivs av strategiska och försvarsmässiga överväganden, särskilt mot bakgrund av Kinas uppgång. Indien fortsätter dock att engagera sig kraftfullt med Ryssland och Kina, vilket ligger i linje med landets intressen. Denna strategi återspeglar flera allianser snarare än en definitiv förändring i någon enskild riktning. Denna strategi gör det möjligt för Indien att utnyttja sin position för att säkra sina intressen på bästa sätt och bibehålla strategisk autonomi.

Sammanfattningsvis kan Indiens strategi bäst beskrivas som pragmatisk. Landet utnyttjar relationer med östliga och västliga block för att navigera i den globala politiken och stärka sin ställning och sitt inflytande utan att bli alltför beroende av något block. Denna balans är avgörande för Indiens mål att bli en ledande makt och samtidigt ta itu med komplexa regionala och globala utmaningar. Det öppnar också många möjligheter för företag i väst och Indien att utforska nya dynamiker och lyckas i sina interaktioner.

Kontakta oss för att diskutera affärer, outsourcing, Indien eller någon annan fråga där vi kan samarbeta!

 

 

 

Lämna ett svar