Grön IT


Informationsteknik (IT) har revolutionerat vårt sätt att leva och arbeta. Den har gjort kommunikation och tillgång till information snabbare och enklare än någonsin tidigare. IT-utvecklingen har dock också medfört betydande miljökonsekvenser. Den är en källa till stora mängder koldioxid och andra skadliga utsläpp. Under de senaste åren har IT:s miljöpåverkan blivit ett stort problem, och organisationer pressas alltmer att minska sitt koldioxidavtryck och minimera de externa miljöeffekter som är förknippade med IT.

Påverkar informationsteknik miljön?

Siffror från Lancaster University visar att datorutsläpp står för 2,1-3,9 % av alla växthusgaser som sprids i atmosfären. Detta kan jämföras med flygresor som står för cirka 2,5 procent. Detta är en betydande mängd koldioxid. Särskilt med tanke på IT-industrins snabba tillväxt under de senaste åren och den förväntade ökningen. Förutom koldioxidutsläpp är IT också ansvarig för många andra externa miljöeffekter. Detta inkluderar användning av ändliga resurser som metaller, plaster och sällsynta jordartsmetaller. IT-industrin producerar också e-avfall, som kan innehålla giftiga material och skada miljön.

Datacenter, som utgör en stor del av de kritiska datorerna, förbrukar 4-6 % av världens elektricitet. Personliga datorer och blockkedjor står vardera för cirka 1 % av världens elförbrukning. Energiförbrukningen förväntas öka dramatiskt i framtiden. Med den årliga ökningen väntas datoranvändningen år 2040 förbruka lika mycket som den totala elproduktionen år 2020. Detta förutsätter naturligtvis att förbrukningen fortsätter att öka i nuvarande takt.

e-skrotE-avfall

När datorer, servrar och andra elektroniska apparater har nått slutet av sin livslängd blir de vanligtvis elektroniskt avfall. Mängden E-avfall som produceras förväntas bli 110 miljoner ton per år 2050, vilket gör det till en av de snabbast växande avfallsströmmarna. Den giftigaste beståndsdelen i e-avfall kan variera beroende på produkten och de material som används i dess konstruktion. Några av de giftigaste material som vanligtvis hittas i e-avfall är dock följande:

  • Bly är en tungmetall som används i olika elektroniska komponenter, inklusive batterier och datorskärmar. Om blyet inte tas om hand på rätt sätt kan det förorena mark och vatten och orsaka allvarliga hälsoproblem, särskilt för barn och gravida kvinnor.
  • Kvicksilver är en giftig tungmetall som används i strömbrytare och LCD-skärmar. Om kvicksilver inte bortskaffas på rätt sätt kan det komma in i näringskedjan och orsaka hälsoproblem för vilda djur och människor.
  • Kadmium är en tungmetall som används i uppladdningsbara batterier. Liksom bly och kvicksilver är kadmium giftigt och kan orsaka hälsoproblem om det inte tas bort på rätt sätt.
  • Beryllium är en metall som används i datorkomponenter och kan orsaka lungproblem om den andas in.
  • Polyklorerade bifenyler (PCB) är kemikalier som används i elektrisk utrustning och kan orsaka cancer, medfödda funktionshinder och andra hälsoproblem.

Detta är bara några exempel på giftiga material som ingår i e-avfall från datorer. E-avfall kan också innehålla en rad andra farliga material. Dessa inkluderar flamskyddsmedel och giftiga plaster, som också kan skada miljön och människors hälsa om de inte hanteras på rätt sätt. Företag och organisationer måste minimera sin miljöpåverkan genom att ta ett ansvarsfullt tillvägagångssätt för att göra sig av med sin elektronik och återvinna eller förstöra avfall på ett sådant sätt att skadorna på miljön och människors hälsa minimeras.

Behov av förändring

Mot bakgrund av denna miljöpåverkan är det uppenbart att IT-industrin måste vidta proaktiva åtgärder för att minimera sin miljöpåverkan. Detta innebär bland annat att minska koldioxidutsläppen, optimera resursanvändningen och minska avfallet. Genom att göra detta kan organisationerna bidra till en mer hållbar framtid för branschen och planeten.

Varför grön IT?

Grön IT är en ansvarsfull användning av informationsteknik för att minimera miljöpåverkan. Det innebär bland annat att minska energiförbrukning och avfall, optimera resursanvändningen och öka hållbarheten inom alla områden av informationstekniken. I dagens snabbt föränderliga affärslandskap står företagen inför utmaningen att minska sitt koldioxidavtryck samtidigt som de måste behåller sin konkurrenskraft och växa. Grön IT kan hjälpa organisationer att möta denna utmaning genom att vara ett sätt att använda informationsteknik med ett minimalt miljöavtryck. I takt med att informationsteknikens användare blir mer medvetna om effekterna kommer de dessutom att kräva ett minskat fotavtryck och öppenhet. De företag som går före och minskar sitt fotavtryck kommer att få en fördel.

Hur kan företagen minska sitt ekologiska fotavtryck?

Ett av de viktigaste sätten att minska miljöpåverkan är att optimera resursanvändningen. Här är några exempel:

  • Använda verktyg för virtuella möten för att minimera behovet av affärsresor.
  • Använda molntjänster för att minska mängden fysisk hårdvara och energi som krävs för att lagra och bearbeta data.
  • Använda energisparfunktioner och vilolägen på datorer och andra enheter.
  • Placera datacenter i kallare områden, där kostnaden för kylning är lägre och där värmen kan användas för centraluppvärmning av bostadsområden.
  • Dessutom kan företagen minska miljöpåverkan från sin IT-verksamhet genom att använda förnybara energikällor, t.ex. sol- eller vindkraft, för att driva sina datacenter och andra IT-anläggningar.

Energieffektivitet

Ett av de mest effektiva sätten för ett företag att använda IT med ett minimalt miljöavtryck är att börja använda mer energieffektiva metoder. Det kan handla om att använda energieffektiv hårdvara, t.ex. datorer, servrar och lagringsenheter, och att optimera energianvändningen med hjälp av programvara och inställningar för energihantering. Företag kan också minska energiförbrukningen genom att använda virtualiseringsteknik, som gör det möjligt att köra flera program och tjänster på en enda fysisk server, vilket minskar behovet av flera servrar och energiförbrukningen.

Eftersom kylning står för 30-55 % av elförbrukningen i ett datacenter kan man minska elförbrukningen dramatiskt genom att välja en plats med tillgång till hållbar energi eller där utomhustemperaturen är lägre och lokal luft och vatten kan användas för att kyla servrarna.

Minska avfallet

Ett sätt att minimera IT:s miljöpåverkan är att minska mängden avfall. Det enskilda IT-företaget kan se till att köpa IT-utrustning med längre livslängd. Virtualisering kan också minska antalet servrar och samtidigt öka utnyttjandet av varje enhet. Tillverkare bör utforma IT-produkter med hållbarhet i åtanke. Detta innebär bland annat att man använder miljövänliga material och minskar apparaternas storlek och vikt. Företagen kan också minska avfallet genom att anta en strategi för cirkulär ekonomi, vilket innebär att man utformar produkter som lätt kan återanvändas, repareras eller återvinnas. Detta bidrar inte bara till att minska avfallet utan också till att minimera användningen av ändliga resurser och främja en mer hållbar framtid.

Miljötransporter

Företag kan och bör också använda IT för att främja hållbarhet genom att uppmuntra miljövänliga transportsätt och främja distansarbete. Genom att låta anställda arbeta hemifrån kan företagen till exempel minska antalet pendlingsresor, vilket leder till minskade trafikstockningar, minskade utsläpp och en mer hållbar framtid.

Vad Gislen Software har gjort för att införa Grön IT

På Gislen Software använder vi solpaneler som producerar cirka 40 % av vår el. Vi har förbättrat isoleringen av vårt kontor. Gislen Software har sin utvecklingsanläggning i Tamil Nadu. Detta är den indiska delstat som har flest vindkraftverk, kärnkraftverk och näst flest solenergianläggningar jämfört med andra indiska delstater. Vi använder fortfarande el från elnätet och åker till och från kontoret och påverkar därför miljön. Men vi kompenserar tre gånger vår uppskattade koldioxid via FN-granskade projekt i Indien. Därför är vi ett koldioxidnegativt företag. När du köper våra tjänster har det förmodligen mindre påverkan på miljön än om du använder dig av de allra flesta leverantörer av IT-tjänster.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att grön IT är en viktig aspekt av modernt företagande och ger organisationer ett sätt att använda informationstekniken med ett minimalt miljöavtryck. Det finns många sätt för företag att använda IT för att minska sin påverkan på miljön och bidra till en mer hållbar framtid, från att optimera befintliga resurser och minska avfallet till att införa energieffektiva metoder och främja hållbarhet. Genom att ta ett proaktivt grepp om grön IT kan företagen se till att deras verksamhet är ekonomiskt och miljömässigt hållbar i många år.

Mikael Gislén är VD för Gislen Software, ett svenskägt indiskt programvaruutvecklingsföretag. Mikael startade företaget 1994. Gislen Software tillhandahåller högkvalitativa programvaruutvecklingstjänster till skandinaviska, brittiska och amerikanska kunder. Företaget investerade i solpaneler 2013 och har varit koldioxidnegativt sedan 2018. Kontakta oss om du behöver IT tjänster och vill använda en leverantör som använder Grön IT!

Artikeln har tidigare publicerats på Engelska på vår engelska hemsida.

Lämna ett svar