Vad är Artificiell Intelligens?


Artificiell intelligens har funnits i mer än 50 år. Termen “artificiell intelligens” användes för första gången 1956 av John McCarthy. Men användningen och effekterna av artificiell intelligens och maskininlärning har exploderat under de senaste åren. Detta är främst baserat på hårdvaruutveckling, som har gett den nödvändiga prestandan. Framsteg inom algoritmer och datatillgänglighet har dock också spelat en viktig roll. Den här artikeln ger en översikt över tidigare och nuvarande AI-utveckling och beskriver några av fördelarna och farhågorna med den förväntade utvecklingen.

Är Artificiell Intelligens smartare än människor?

Artificiell Intelligens (AI) har på senare år blivit något av en “New Age”-teknologi inom IT utvecklingen. Tack vare AI har datorer t.ex. lyckats slå människor inom olika strategispel som;

Kanske viktigare än något av dessa är att AI nyligen passerat mänskan vad gäller bildförståelse (2015). Datorer är inte “intelligenta” på riktigt men de lyckas överträffa mänskan genom att använda ren “muskelstyrka” Datorer “tänker” inte. Men de områden som nämndes ovan visar ändå att datorlösningar kan överträffa mänskan inom några begränsade områden. Att datorer kan vinna triviala spel kanske inte har någon större påverkan på våra liv men det finns faktiskt områden där denna utveckling påverkar oss mycket mer. I många fall är vi inte ens medvetna om det.

Datorer är egentligen inte “intelligenta” utan har överträffat människor genom ren råstyrka. Datorerna är inte riktigt “tänkande” i mänsklig mening. AI-system i dag bygger på statistiska modeller och modeller för maskininlärning, som kan uppnå imponerande resultat men som inte förstår de begrepp som de behandlar. Men även om de inte förstår, kan de ändå prestera på hög mänsklig nivå. GPT-4 fick under 2023 poäng i klass med de 10 % bästa testdeltagarna i en amerikanska advokatexamen.

Dessa fall visar dock fortfarande att datorlösningar börjar överträffa människor på vissa områden. Att datorer vinner triviala spel kanske inte har någon större inverkan på vårt dagliga liv. Men det finns andra områden där datorlösningar förbättras och påverkar våra liv avsevärt, vilket vi ska se i den här artikeln.

Vad används Artificiell Intelligens för?

Artificiell intelligens används på så olika områden som när vi söker på Google, talar med virtuella personliga assistenter som Siri, Google Now, Cortana eller Alexa i olika videospel och gör köpprognoser och rekommendationer på webbplatser och musiktjänster.

AI används också för att upptäcka bedrägerier, för att producera enkla nyhetsuppdateringar som finansiella sammanfattningar och sportrapporter, för säkerhetsövervakning och till och med i smarta hem-apparater. Vidare för aktiehandel, inom medicinsk diagnostik för olika militära tillämpningar och naturligtvis för självkörande bilar. I de flesta av dessa fall är vi omedvetna om att artificiell intelligens är inblandad.

Specifika tillämpningar av AI har funnits sedan slutet av 50-talet, och den faktiska tillämpningen av tekniken verkade som fusion alltid ligga i en avlägsen framtid. Under de senaste åren har dock hastigheten ökat dramatiskt.
Moore's law

Innovationshastigheten ökar

Mycket av teknikutvecklingen har varit exponentiell. I synnerhet datorutvecklingen bygger på att antalet transistorer per yta fördubblas vartannat år. Innovationstakten inom artificiell intelligens kan sägas ha överträffat Moores lag (att antalet transistorer per kvadrattum på integrerade kretsar fördubblades vartannat år). Gordon Moore förutspådde att denna trend skulle fortsätta under en överskådlig framtid.

Denna utveckling har drivit datorernas prestanda i en oändlig exponentiell tillväxt). AI som använder datorer är en del av samma utveckling. Utvecklingen av artificiell intelligens går därför snabbare än vad de flesta av oss inser. Människans kapacitet har ökat under århundraden och årtionden, men mycket mer linjärt. Det är värt att komma ihåg ett citat från Bill Gates: “Vi överskattar alltid den förändring som kommer att ske under de kommande två åren och underskattar den förändring som kommer att ske under de kommande tio åren. Låt dig inte luras till passivitet.”

Artificiell intelligens förväntas påverka våra liv avsevärt under de kommande årtiondena. Förväntade genombrott inkluderar; autonoma bilar, transporter och automatiserad tillverkning, och vissa rapporter tyder på att hälften av de yrkestitlar som är kända i dag kan vara borta inom 20 år. Att förstå vad artificiell intelligens är och vilka konsekvenser den förväntade utvecklingen kan få är därför inte längre ett ämne för ett obskyrt akademiskt samfund utan är viktigt för alla. Detta område är fortfarande föremål för debatt och spekulationer.

Turingtestet anses vara ett lackmustest för att bestämma om en Artificiell Intelligens
Turingtestet (Mark Jensen med tillstånd)

Historisk återblick

Även om begreppet robotar och grunden för neurala nätverk är äldre än artificiell intelligens, tillskrivs idén om artificiell intelligens Alan Turing, som 1950 publicerade en numera berömd artikel om datorer och intelligens, där han antydde att det var möjligt att konstruera en maskin som kunde tänka. I artikeln beskrev han också det som senare har blivit känt som det berömda Turing-testet. Turingtestet innebär att människor ska kommunicera via ett nätverk med två andra enheter (en dator och en människa). Om personen förhörs kan de två andra inte avgöra vem som är människan och vilken dator som ska anses vara intelligent. ChatGPT kan nog med fog sägas ha klarat Turing-testet. Därmed inte sagt att vi kan prata om mänsklig intelligens.

Genombrott

1956 föreslog John McCarthy termen “artificiell intelligens”. Under de följande åren diskuterade forskare från så olika områden som matematik, psykologi, teknik, ekonomi och statsvetenskap konceptet artificiell hjärna. Det verkliga genombrottet för artificiell intelligens skedde från 1990 och framåt, och vi befinner oss nu i en formidabel revolution med användning av maskininlärning och andra koncept. Även om många tillämpningar kanske inte är särskilt synliga för den vanliga människan kommer de kommande åren och årtiondena att vara omvälvande.

Science fiction-litteraturen har traditionellt sett föreslagit robotar med människoliknande yttre egenskaper. Men det är knappast längre den vanligaste förväntningen.

Olika nivåer

Transistor Count and Moore's Law
Den exponentiella utvecklingen av datorteknologin (Moor’s law)

Inom AI-forskning definierar man tre nivåer av AI (det bör noteras att det fortfarande pågår diskussioner och meningsskiljaktigheter om dessa definitioner och deras konsekvenser):

 • Snäv eller svag AI (ANI) avses användning av datorer och programvara för att lösa enkla diskreta uppgifter, t.ex. bilkörning, röst-, mönster- eller bildigenkänning, textanalys, sökning, spelande av ett spel eller någon annan aktuell tillämpning av AI, inklusive alla ovan beskrivna tillämpningar. Observera att smal eller svag artificiell intelligens i allmänhet överskrider människans förmåga inom sitt begränsade område.
 • Allmän eller stark AI (AGI) kan utföra alla kognitiva uppgifter av generisk natur som en människa kan utföra. Denna nivå avser när AI-lösningen är lika intelligent som en människa. Denna nivå finns ännu inte.
 • Artificiell superintelligens (ASI) är en hypotetisk nivå där en AI-lösning kan överträffa människan på alla områden, inklusive vetenskap, innovation, visdom och social förmåga. Observera att skillnaden mellan AGI och ASI är liten. När datorer når AGI-nivån med tillgång till hela Internet har de redan passerat människan. Det ögonblick då datorintelligens ger mänsklig kapacitet kallas ofta “singulariteten”.

Mycket teknologiutveckling har skett exponentiellt. Speciellt gäller detta datorutvecklingen där antalet transistorer man kan få in per kvadratenhet dubblats vartannat år. Denna utveckling har drivit på en kontinuerlig exponentiell utveckling. Kapaciteten och vad som är möjligt att göra med AI är ett resultat av denna utveckling. Därför går denna utveckling snabbare än vad de flesta av oss inser. Den mänskliga kapaciteten har ökat över århundraden men i en mycket mer linjär takt. Det är värt att komma ihåg ett citat av Bill Gates – “vi överestimerar alltid den utveckling som kan ske över de närmaste två åren men underestimerar alltid vad som kan ske under de närmaste tio”

Olika sorters Artificiell Intelligens

Artificiell Intelligens är en paraplyterm. I verkligheten är det en term som använder för ett antal olika metoder och algoritmer. Enligt Pedro Domingos, finns det i princip fem olika AI-paradigm som han i sin bok The Master Algorithm kallar “stammar”:

 • Symbolists – Använder omvänd deduktion och beslutsträd
 • Connectionists – Använder Neurala nätverk (som med hjälp av teknologiutvecklingen utvecklats till så kallad Deep Learning)
 • Evolutionists – Använder “naturligt urval”
 • Bayesians – Använder statistisk analys
 • Analogizers – Använder algoritmer som använder liknande lösningar för att lära.

Olika teknologier

Det finns ett stort antal applikationer och tekniker som tillsammans kallas Artificiell Intelligens. Här är några exempel:

 • Expertsystem som använder kunskapsdatabaser (en databas av tidigare fell) för att härleda och presentera kunskap
 • Fuzzy logic (där snarare än exakta värden en ungefärlig sanning söks)
 • Grammatical inference, olika tekniker som generaliserar från exempel, teknologierna har sitt ursprung från språkanalys, men kan användas inom olika områden som mönsterigenkänning, databiologi, språkanalys och förståelse, design av programmeringsspråk, datamining och generell maskininlärning
 • Algoritmer för att läsa handskriven text
 • Intelligenta Agenter, oberoende program som utför vissa tjänster som t.ex. att samla in information. Det kan vara att söka på Internet med jämna mellanrum om viss information som man är intresserad av finns tillgänglig.
 • Bildigenkänning
 • Språkteknologi eller datorlingvistik (NLP – Natural Language Processing), att analysera, förstå eller generera mänskligt språk
 • Neurala nätverk, beskrivs i nästa stycke
 • Optisk bokstavsigenkänning (OCR)
 • Pathfinding, att hitta en bra väg från en startpunkt till ett mål genom att undvika hinder och fiender samt minimera kostnader. För att göra detta används algoritmer som neurala nätverk, genetiska algoritmer och förstärkningsinlärning (reinforcement learning).
 • Attitydanalys (Sentiment analysis) är en process för att analysera om en text är skriven med positiv, negativ, neutral eller annan ton eller attityd. Det går också att analysera om texten är analytisk, passionerad, mm.
Artificial neural network är grunden för Deep Learning, kanske den viktigaste typerna av Artificiell Intelligens
Artificiella neurala nätverk

Deep Learning

1957 utvecklades en algoritm som kallades Perceptron.

Den första implementationen utvecklades som en programvara för IBM 704 av Frank Rosenblatt vid Cornell Aeronautical Laboratory och finansierades av US Office of Naval Research. Senare utvecklades denna till specialiserad hårdvara. Den försöker kopiera vad en hjärncell gör och med hjälp av den kunde man skapa möjlighet att känna igen mönster och bilder.

I nyheterna beskrevs denna teknik som att inom kort skulle denna teknologi kunna “gå, prata, se, skriva, och till och med reproducera sig själv och bli medveten om sin existens”.  Medan inget av detta har hänt, så är det samma teknologi (neurala nätverk) som används mönsterigenkänning och medan algoritmerna har utvecklats en bra bit sedan Perceptronen, är det främst den enorma hastighetsutvecklingen av datorer som under de sista åren gjort denna teknologi användbar.

Aktuella tillämpningarna

Maskininlärning som använder artificiella neurala nätverk, så kallad deep learning har inneburit en enorm teknisk revolution under de sista åren.

Generative AI

OpenAI släppte den 30 november 2022 ChatGPT, ett mycket avancerat textanalysverktyg. För en människa är det svårt att bedöma att det inte är en människa på andra sidan. Det finns dock andra AI-verktyg på nätet för att avgöra sannolikheten för att en maskin har skrivit texten.

ChatGPT är en språkmodell som utvecklats av OpenAI, ett ledande forskningslaboratorium för artificiell intelligens. Modellen bygger på arkitekturen GPT (Generative Pretrained Transformer), som använder djupa neurala nätverk för att generera människoliknande språk. Till skillnad från tidigare AI-teknik kan ChatGPT generera grammatiskt korrekt, semantiskt meningsfull och kontextuellt relevant text. Detta gör den särskilt lämpad för olika tillämpningar, t.ex. språköversättning, frågesvar och kreativt skrivande.

ChatGPT är baserad på en algoritm som heter GPT (3/3.5/4). Det är den senaste versionen av GPT-arkitekturen och är en av de mest avancerade AI-teknologierna som finns tillgängliga för närvarande. Med sin massiva skala och kraftfulla språkgenerering kan GPT potentiellt förändra många branscher, inklusive kundtjänst, marknadsföring och utbildning. Trots sina imponerande möjligheter är GPT fortfarande långt ifrån perfekt, och pågående forskning syftar till att förbättra dess noggrannhet och minska potentialen för bias.

Generative Pre-trained Transformer (GPT) är en banbrytande språkmodell för artificiell intelligens som utvecklats av OpenAI. GPT-3 är en djup inlärningsmodell som använder en uppmärksamhetsmekanism för att bearbeta och generera text. Den “förtränade” delen av namnet syftar på att modellen har tränats på en stor mängd textdata, vilket gör att den kan generera text som liknar den text som den tränades på. Den del av namnet som heter “transformer” syftar på modellens arkitektur, som är baserad på Transformer-arkitekturen, en typ av neuralt nätverk som är särskilt väl lämpad för att behandla sekventiella data, som text.

Testa ChatGPT själv

Man kan använda ChatGPT för många olika tillämpningar. Det är tillgängligt för alla att använda – Här är länken! Du kan ställa frågor till den om nästan vilket ämne som helst (dess datamaterial är för närvarande begränsat till texter skrivna före 2022. Den fungerar på de flesta språk. Den kan skriva texter utifrån dina önskemål och till och med översätta mellan språk, skriva datorkod eller till och med kontrollera varför en viss kod inte fungerar. Microsoft har nu släppt en version av ChatGPT som en del av sin sökmotor Bing. Open AI tillhandahåller också ett API så att företag kan använda tekniken för olika tillämpningar. Se dock upp. Detta är en experimentell teknik och ChatGPT gör fortfarande misstag.

Hur ChatGPT fungerar

Jag bad ChatGPT att förklara vilka algoritmer som används och hur de fungerar:

Chat GPT explains its own algorithms

Jag skrev den här artikeln 2017. Men i Februari 2023 bad jag ChatGPT, förutom frågan ovan, att granska artikeln och föreslå förbättringar. Den föreslog några andra spel som AI slått mänskor i efter 2015. Den kommenterade något om den senaste tekniken och gav mig några andra mindre korrigeringar, som jag har använt för att förbättra artikeln. Den avslutades också med en generell kommentar – “I allmänhet ger artikeln en allmän översikt över AI:s historia och nuvarande tillstånd, men det skulle vara bra att ta dess förutsägelser och slutsatser med en viss försiktighet och söka mer djupgående och tillförlitliga källor för ytterligare information”. Jag har gjort smärre justeringar i min text på grundval av denna feedback.

Enligt min erfarenhet är det möjligt att använda ChatGPT som en intelligent assistent när man skriver texter. Men eftersom den ibland ger felaktig information och ibland till och med hittar på fakta och presenterar dem självsäkert, är det min starka rekommendation att kontrollera alla texter som den ger innan man använder den.

Risker med Artificiell Intelligens

Myndigheter och företag samlar in mer och mer data. Företag kan samla in information om kunder eller anställda. De använder insamlad data för avancerad analys och med hjälp av AI kan det innebära att det till exempel blir möjligt att identifiera riskfyllda beteenden. Detta kan vara positivt, men det finns också risker. En del kända namn som Stephen Hawking, Nick Bostrom, Steve Wozniak, Bill Gates, och Elon Musk har förutspått att generell eller stark AI kan vara ett hot mot mänskligheten.

Vi måste ta dessa farhågor på alvar. Snäv AI kan redan vara ett hot om den används av fel person eller i fel syfte. Det lär trots allt ta ett bra tag tills generell AI finns tillgänglig, men det finns spår att AI och Analytics redan används för att påverka allmänna val. Det gäller både Brexitomröstningen och det amerikanska presidentvalet.  Dagens AI algoritmer är egentligen inte speciellt intelligenta eftersom det går att lura dem. Ett amerikanskt företag lyckades t.ex. få Google att beskriva dem som mycket större och framgångsrikare än de var genom att lura Googles algoritmer.

Elon Musk har sagt att det finns risker att AI kan användas för krig och leda till ett tredje världskrig. Oavsett är det tydligt att utvecklingen fortgår och AI-implementationer kommer att bli mer intelligenta. Det är inte troligt att vi kommer att få en superintelligens i världen utan många. Om dessa skulle kriga mot varandra så kan mänskligheten bli ett offer. Redan nu kan AI vara farliga teknologier om de används i fel syfte.

Kommer Artificiell Intelligens att ta våra jobb?

För att vara rättvis så har automatiseringar och robotar inte tagit särskilt många jobb. Harvardekonomen James Bessen tittade på yrkeskategorier i USA från 1950 och jämförde med nuläget och fann att det var bara ett yrke som försvunnit – Hissoperatörer. Givetvis försvinner en del jobb inom vissa kategorier , men samtidigt skapas det nya i andra. Trots dystopiska framtidsscenarier så har teknologiutvecklingen så här långt inte skapat någon massarbetslöshet. Hotet om massarbetslöshet har definitivt varit överdrivet. Men i framtiden kan vi inte vara så säkra. Medan tidigare generationer teknologi främst tagit bort jobb inom tillverkningsindustrin, så kommer AI-algoritmer att göra helt andra kategorier överflödiga och det i en inte så avlägsen framtid. Priserna kan visserligen gå ned när vissa delar av nuvarande processer automatiseras och behoven ökar, vilket också kan leda till att nya jobb skapas i andra sektorer. Detta kan reducera den dramatiska effekten.

Men det är bara ena sidan av myntet. AI-experter är oroade. I en undersökning trodde de att redan 2032 skulle hälften av bilarna på motorvägar skulle vara självkörande bilar.  Arbeten kan också försvinna inom sektorer som ingen hade förväntat. En artikel antyder t.ex. att advokatyrket kan påverkas mycket av automatisering. Mycket arbete läggs på att söka igenom gamla fall vilket är ett jobb som lätt kan ersättas med AI-algoritmer.

 

Hur kommer samhället att förändras?

Automatisering, tillgång till information och priser, och borttagning av mellanhänder skapar ett starkt deflationstryck vilket kan påverka marknader. Dettakan vara ett av skälen till den låga räntenivån i västvärlden. Denna förändring beror i och för sig inte bara på automatisering. Men vi använder mer och mer AI i applikationer som påverkar samhället nästan utan att vi inser det. Ett exempel är att Google Maps hjälper oss att resa en i genomsnitt kortare väg mellan A och B och det i sin tur minskar vår bränsleförbrukning.

Samhället kommer att förändras och politiker måste anpassa sig till ett annorlunda samhälle. Den kommande AI-revolutionen kan mycket väl bli lika stor som den industriella revolutionen var. Elon Musk har t.ex. föreslagit att vi kanske måste använda medborgarlön från staten eftersom antalet arbetslösa i traditionella jobb kan öka dramatiskt när fler och fler uppgifter ersätts genom automatisering.

Vilka arbeten kommer att försvinna på grund av AI?

Här är några studier har uppskattat hur troligt det är att en viss jobbkategori ersätts av datorer.

Vad kan vi lära oss från detta? Ju mer likformig och processorienterat ett jobb är, ju mer troligt är det att det kommer att bli överflödigt. Bland de 5% jobbkategorier som troligast kommer att bli automatiserade är telefonförsäljare, försäkringsagenter, klockreparatörer, datainmatning, sportdomare, chauförer, jobb med bokföring och löner samt jurister. Å andra sidan är du fritidsterapeut tillhör du den kategorin som har minst risk att bli ersatt av datorer. Men experterna tror att Artificiell Intelligens kommer att vara bättre än människor på alla enskilda område inom 45 år.

GPT-teknologier (som används av ChatGPT och bildgenereringsprogram) kan ta jobb inom delvis andra sektorer som ingen hade förutsätt. Den påverkar nog i högre grad kontorsjobb och inte minst kreativa jobb (som copyrighters) än någon tidigarae AI teknologi.

Sammanfattning

På grund av den exponentiella utvecklingen av datorhårdvara har Artificiell Intelligens-baserade lösningar gjort ett enormt genombrott under de sista åren. Experter antar att detta är början på en ny industriell revolution där automatisering kommer att göra många jobb överflödiga. Regeringar måste förbereda sig för ett samhälle där inte alla kan vara sysselsatta it traditionella jobb. Medan utvecklingen kan verka skrämmande så innebär det också möjligheter för ett bättre liv för oss alla. Det finns hot, men också möjligheter! Datorer kan hjälpa oss att leva ett bättre liv än nånsin tidigare.

Artikeln publicerades ursprungligen den 5 juni 2017, uppdaterades och återpublicerades i december 2022, i februari 2023 och i mars 2023 för att täcka den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens.

Mikael Gislén är grundare och VD för Gislen Software, ett svensktägt IT-företag i Indien. Mikael startade företaget 1994. Gislen Software tillhandahåller kvalitetsutveckling huvudsakligen till kunder i Skandinavien och Storbritannien.