Outsourcade agila team


Hur kan man framgångsrikt arbeta med outsourcade agila team? I den här artikeln delar jag med mig från min omfattande personliga erfarenhet från 30 år i Indien.

När jag åkte till Indien 1993 och startade Gislen Software var fenomenet nytt. Men nu håller outsourcing av mjukvaruutveckling på att bli en standardlösning. Företag som tidigare inte skulle ha övervägt att lägga ut delar av eller hela sin programvaruutveckling på entreprenad gör det nu för att stödja sin strategi för marknadsintroduktion. Outsourcing av mjukvaruutveckling är en växande het trend eftersom det gör det möjligt för företag att påskynda produktutvecklingen och samtidigt sänka kostnaderna, särskilt i osäkra tider.

En växande outsourcingtrend

Den växande trenden med outsourcing har lett till många vinster. Bland annat frigjorda resurser, kostnadsbesparingar, tillgång till specialistkompetens, ökad effektivitet och förbättrad tjänstekvalitet. Dessutom är rekryteringsprocessen för egna resurser ofta kostsam och tidskrävande. Genom att utnyttja outsourcingföretagens personal kan man förkorta ledtiden det tar att få fram resurser. Samtidigt kan man genom att utnyttja processer och arbetsflöden som redan finns på plats få erfarna programvaruteam. Detta kan vara en metod för att projektens leveransdatum och budgetar uppnås. I takt med att efterfrågan på outsourcingtjänster för mjukvaruutveckling fortsätter att öka kommer företag i allt högre grad att utnyttja outsourcing för att övervinna rekryteringsutmaningar och fokusera på sina kärnverksamhetsmål.

Agil utveckling

Agil utveckling är en viktig strategi för att få bättre resultat. Det är dock bara några få procent av alla företag som verkligen är agila. Enligt en undersökning är det mer sannolikt att organisationer som har en agil strategi har rätt vision och strategi (4,1 gånger) och främjar en sund risktagarkultur (2,3 gånger). De prioriterar också kontinuerlig kompetensutveckling (2,3 gånger) och har team som är väl insatta i de senaste verktygen och trenderna (2,9 gånger). Dessa faktorer bidrar till en 60 % högre intäkts- och vinsttillväxt än icke-agila organisationer, vilket är ett övertygande argument för att införa agila metoder i de flesta organisationer.

Outsourcing av agila utvecklingsprojekt blir också alltmer populärt och kan leda till minskade kostnader samt tillgång till global expertis samt högre effektivitet.

Arbeta med utlokaliserade agila team

Att arbeta med ett outsourcat agilt team erbjuder flera fördelar jämfört med att förlita sig på enskilda resurser på distans. Här är några viktiga skäl till varför dessa är effektivare:

 1. Synergi och samarbete: Outsourcade agila team består ofta av yrkesverksamma med erfarenhet av att arbeta tillsammans, vilket gör att de kan samarbeta mer effektivt och ändamålsenligt. Denna synergi resulterar i bättre lagarbete och snabbare problemlösning än när man arbetar med en grupp av individuella distansresurser som kanske inte har tidigare erfarenhet av att samarbeta.
 2. Effektiviserad kommunikation: Agila team har vanligtvis etablerade kommunikationskanaler och protokoll, vilket gör det lättare att hålla sams och dela information. Att istället använda enskilda resurser på distans kan däremot vara svårare eftersom det krävs mer kommunikation än med ett komplett team, vilket också kan leda till missförstånd och förseningar.
 3. Skalbarhet och flexibilitet: Utlagda agila team kan snabbt anpassa sig till förändrade projektkrav, eftersom de vanligtvis har resurser och expertis för att skala upp eller ner efter behov. Enskilda resurser på distans kanske inte har samma anpassningsbarhet, vilket kan hindra projektets framsteg.
 4. Tillgång till olika kompetenser: Ett utlokaliserat agilt team består ofta av yrkesverksamma utvecklare med ett brett spektrum av kompetens och expertis, vilket möjliggör en heltäckande strategi för problemlösning och innovation. Att arbeta med enskilda resurser på distans kan begränsa mångfalden av tillgängliga färdigheter, vilket kan påverka projektets övergripande framgång.
 5. Ansvarighet och kvalitetskontroll: Utlagda agila team är vanligtvis ansvariga inför en projektledare eller teamledare, som ser till att kvalitetsstandarder upprätthålls och att leveranser uppfylls. Enskilda resurser på distans saknar normalt dylika övervakningsfunktioner, vilket kan påverka kvaliteten och få konsekvenser på det levererade arbetet.

Sammanfattningsvis kan man säga att ett outsourcat agilt team erbjuder bättre samarbete, effektiviserad kommunikation, skalbarhet, tillgång till olika kompetenser och ökad ansvarighet jämfört med att arbeta med enskilda resurser på distans. Dessa faktorer bidrar till ett effektivare och mer ändamålsenligt projektgenomförande.

Utmaningar när man arbetar med utlokaliserade agila team

Att arbeta med utlokaliserade team innebär dock en del speciella utmaningar. Om dessa inte hanteras på rätt sätt kan hela projektet misslyckas. Nedan kommer vi att gå igenom de främsta utmaningar vid outsourcing med hjälp av agila utvecklingsmetoder. Dessutom kommer vi att ge praktiska lösningar för att undvika eller lösa dem.

Kommunikation och samarbete

Utmaning:

Effektiv kommunikation och samarbete är viktigt i agil utveckling, men att arbeta med utlokaliserade team kan skapa hinder på grund av tidszonskillnader, språkbarriärer och brist på personlig interaktion.

Lösningar:

 1. För att säkerställa sömlös kommunikation kan du använda samarbetsverktyg som Slack eller Jira för att underlätta diskussioner i realtid, dela dokument och spåra uppgifter.
 2. Planera regelbundna videokonferensmöten så att teammedlemmarna kan interagera ansikte mot ansikte och ta upp problem.
 3. Skapa tydliga kommunikationskanaler och protokoll för att minska missförstånd och hålla alla informerade.

Kulturskillnader

En utmaning:

Kulturella skillnader mellan interna och utlokaliserade team kan skapa missförstånd och leda till felanpassade förväntningar och arbetsvanor.

Lösningar:

 1. Investera tid i att förstå det utlokaliserade teamets kulturella normer och arbetsstilar.
 2. Uppmuntra kulturellt utbyte och utbildning i känslighet för att hjälpa båda teamen att anpassa sig till varandras arbetsmoral och förväntningar.
 3. Skapa en inkluderande miljö som värdesätter olika perspektiv och främjar ömsesidig respekt.

Språkliga hinder

Utmaning:

Språkbarriärer mellan interna och utlokaliserade team kan hindra effektiv kommunikation, vilket leder till missförstånd, långsammare arbetsgång och potentiella fel i slutresultatet.

Lösningar:

Se till att din outsourcingpartner har goda kunskaper i engelska bland sina anställda. Detta gäller både muntlig och skriftlig kommunikation. Vid behov kan du begära eller tillhandahålla utbildning i dialekt för de utlokaliserade teammedlemmarna. Detta kan reducera eventuella missförstånd på grund av svåra dialekter. Arrangera “språkverkstäder” och skapa öppna kanaler för återkoppling, så att båda teamen kan få förtroende för sin kommunikationsförmåga och ta itu med eventuella språkrelaterade problem snabbt. Uppmuntra till tålamod och förståelse vid kommunikation med personer som inte har engelska som modersmål. Dessutom hjälper det om man använder tydligt och kortfattat språk eftersom detta reducerar risken för missförstånd.

Upprätthållande av kvalitetsnormer

Utmaning:

Det kan vara en utmaning att säkerställa konsekventa kvalitetsstandarder i interna och utlagda team, särskilt när det gäller kodkvalitet, testning och dokumentation.

Lösningar:

 1. Fastställ tydliga kvalitetsstandarder och förväntningar redan från början.
 2. Implementera processer för regelbundna kodgranskningar, automatiserad testning och kontinuerlig integration för att säkerställa kvaliteten under hela projektet.
 3. Uppmuntra samarbete mellan interna och utlokaliserade team för att utbyta bästa praxis och främja en kultur av ständig förbättring.

Hantering av scope creep

Utmaning:

Agila utvecklingsprojekt är känsliga för scope creep, särskilt när man samarbetar med outsourcade team, eftersom missförstånd eller felanpassade förväntningar kan leda till ytterligare, oplanerat arbete.

Lösning:

Definiera tydligt projektets omfattning och krav från början och håll dokumentationen uppdaterad. Använd verktyg som burndown-diagram för att följa projektets utveckling och identifiera potentiella scope creep tidigt. Se regelbundet över projektets omfattning och justera vid behov, så att alla intressenter är informerade och överens.

Förtroende och ansvarstagande

Utmaning:

Det kan vara svårt att bygga upp förtroende och säkerställa ansvarstagande mellan interna och utlokaliserade team, särskilt när man arbetar på distans.

Lösningar:

 1. Fastställ tydliga roller och ansvarsområden för båda teamen och sätt upp förväntningar på leveranser, tidsramar och resultatmått.
 2. Skapa en öppen arbetsmiljö genom att dela med sig av projektets framsteg, framgångar och utmaningar.
 3. Uppmuntra öppen kommunikation och ge regelbunden feedback för att skapa förtroende och främja ansvarstagande.
 4. Anta inte det värsta när något går snett. I de flesta fall är inte problem avsiktliga. Diskutera problemet och kom tillsammans fram till hur det skall lösas.

Sammanfattning

Outsourcing av agila utvecklingsprojekt kan ge många fördelar, men det finns också unika utmaningar som måste lösas. Genom att införa effektiva kommunikationsstrategier, främja kulturell förståelse, upprätthålla kvalitetsstandarder, hantera scope creep och främja förtroende och ansvarstagande kan organisationer framgångsrikt navigera i det agila utvecklingslandskapet med utlokaliserade team och uppnå sina projektmål.

Gislen Software är ett svenskt/indiskt programvaruutvecklingsföretag som grundades 1994 med fokus på att tillhandahålla avancerade programvaruutvecklingstjänster till kunder i Europa och Amerika. Vi har arbetat med agil utveckling i många år och är även ett ISO 9000-certifierat företag.

För att mildra kulturella utmaningar har vi tidigt undersökt och försökt förstå utmaningarna och har sedan dess utbildat våra anställda och kunder i hur man framgångsrikt mildrar utmaningar och uppnår överlägsna resultat. Tillsammans med Epical group tillhandahåller vi “blended teams” för systemintegration för några av Sveriges största företag. Vi har många nöjda kunder och mycket låga avgångar. Vi är också ett koldioxidnegativt företag och har ett omfattande CSR-program. Kontakta oss för att diskutera dina outsourcingbehov!

Denna artikel är en översättning av en artikel tidigare publicerad på vår internationella hemsida.

Lämna ett svar