Mjuka färdigheter i en AI-dominerad tid

Hur överlever man den nya Generativa AI-tekniken?


Generativ AI håller på att förändra världen, och de senaste månaderna har vi sett en veritabel revolution av nya verktyg. Även om Alibabas styrelseordförande Jack Ma, när han sa det, inte hade en aning om den kommande revolutionen med generativ AI, förutspådde han en potentiell samhällsomvälvning på grund av internets och AI:s omvälvande inverkan på olika ekonomiska sektorer. Han sa att maskiner inte ska ersätta vad människor gör, utan ersätta vad människor inte kan göra, och därmed bli en “mänsklig partner”. Innan vi går in på vad det kan innebära, kanske vi skall titta på hur omvälvningen egentligen ser ut? För att bättre förstå vad som håller på att hända kanske följande anekdot kan ge ett perspektiv.

Arbetets föränderliga landskap

Anette, en erfaren journalist på en välkänd digital tidning, var alltid redo för nya utmaningar. När hon fick i uppgift att skriva en djupgående artikel om den pågående föränderliga AI-tekniken visste hon att det inte skulle bli någon lätt uppgift, med tanke på mängden information som skulle smältas. Anette hade dock sina hemliga vapen: AI-verktyg!

Anette hade de några idéer att starta från, men de var obearbetade och behövde förfinas. Hon tog hjälp av ChatGPT för att brainstorma för att omforma dessa rudimentära tankar till relevanta ämnen att utforska. Precis som en erfaren kollega försåg AI-verktyget henne med olika perspektiv, vilket hjälpte henne att starta sin egen kreativa process.

När det gällde den svåra forskningsuppgiften använde hon sig inte av den konventionella metoden att manuellt gå igenom många artiklar och akademiska dokument. Istället använde hon Google Bard och Microsoft Bing Chat för att plocka ut relevanta delar. Därefter tog hon hjälp av ChatGPT för att aggregera var och en av dessa artiklar till ett kort referat. AI-verktyget analyserade och sammanfattade de viktigaste punkterna, vilket gjorde att hon slapp timmar av noggranna detaljerade studier. Detta hjälpte henne dels att välja ut vilka resurser vad mest användbara och när hon insett det, kunde hon i flera fall bara ta referatet ChatGPT hade skrivit och använda det som det var eller med mindre språkliga korrigeringar.

Anette var nu utrustad med en mängd kunskap och ville berika sin artikel med expertutlåtanden. Hon använde ChatGPT ännu en gång för att ta fram relevanta intervjufrågor. Efter upplysande samtal med några bransch-myndigheter vände hon sig till en annan generativ AI-lösning. Detta verktyg transkriberade de inspelade intervjuerna och gav henne ett textformat som hon enkelt kunde införliva i sin bit.

Efter detta började Anette forma råtexten till en meningsfull berättelse. Hon utelämnade vissa avsnitt, omarbetade andra och lade till sin personliga touch här och där. Hennes stil genomsyrade innehållet och trots att många texter genererats av AI, blev ändå slutresultatet i hennes egen stil. När hon var nöjd med utkastet använde hon ett avancerat AI-drivet grammatik och språkverktyg, för de sista finjusteringarna. På så sätt finslipades hennes språk, grammatik och stil och verktyget såg till att artikeln var sammanhängande, engagerande och felfri.

Slutligen kände hon att några bra illustrationer skulle kunna göra hennes artikel ännu bättre. I stället för att lägga ut uppgiften på entreprenad eller försöka skapa dem själv valde hon Dal-E och Midjourney. Dessa AI-verktyg omvandlade hennes textbeskrivningar till fängslande bilder och gav hennes läsare en visuell upplevelse.

När Anette tryckte på skicka-knappen på sin minutiöst utformade artikel kunde hon inte låta bli att känna en känsla av vördnad inför den intrikata process hon just hade utfört med hjälp av AI. Långt ifrån att känna sig hotad insåg hon hur dessa AI-verktyg hade gett henne möjlighet att bli mer effektiv, innovativ och produktiv. I slutändan hade hon inte bara skrivit en artikel om AI – hon hade upplevt den nya verkligheten!

Generativ AI-revolution

Anekdoten ovan är inte något framtidsscenario utan faktiskt ett helt realistiskt scenario idag. Observera att AI-verktygen inte skrev Anette slutliga artikel, men att hon använde AI-verktygen för att få artikeln gjord snabbare och bättre och hon var fortfarande helt ansvarig för resultatet. Dessutom är det viktigt att förstå att Anette till ämnet ganska väl och kunde verifiera innehållet för att inte bli överraskad av några sk. AI-hallucinationer. Med den nya tekniken i fingertopparna kan en journalist som Anette producera en högkvalitativ artikel på ett par timmar, jämfört med några dagar eller en vecka, tidigare. När individer som Anette kan öka sin produktivitet kan antalet journalister som behövs minska. Vissa människor kommer att förlora sina jobb, men andra kommer att bli mer framgångsrika. Detta händer alltid när omvälvande teknik introduceras. För att vara de som överlever och blir mer produktiva, vilka färdigheter och kompetenser behöver vi då att utveckla för att överleva?

I takt med att den digitala revolutionen accelererar står många yrkesroller inför stora förändringar. Verktyg för artificiell intelligens (AI), som OpenAI:s ChatGPT, utvecklas snabbt och driver fram ett skifte som potentiellt kan totalt förändra olika roller, särskilt inom tjänstemannasektorn. Bland annat kodare, programutvecklare, dataanalytiker, copyrighters, juridiska assistenter, marknadsundersökningsanalytiker, lärare, finansiella rådgivare, grafiska formgivare och kundtjänstmedarbetare lär komma att se förändringar och i vissa fall till och med ersättningar.

Den tekniska utvecklingen bör dock inte enbart ses som ett hot mot anställningstryggheten. Detta innebär en möjlighet att öka produktiviteten och förbättra mänskliga ansträngningar mot uppgifter som kräver unik mänsklig insikt och kreativitet. Nyckeln till att framgångsrikt navigera i dessa förändringar ligger i att förfina och tillämpa våra mjuka färdigheter.

Mjuka färdigheter i en AI-dominerad tid

Generativ AI kommer att hjälpa oss att bli mer produktiva, men vi måste lära oss att använda verktygen på rätt sätt. Vi behöver också utveckla unika mänskliga färdigheter, som hur man skriver bra promtar till AI-verktygen. Men kanske ännu viktigare är att utveckla de mjuka färdigheterna som AIn inte är lika bra på. I en artikel i Forbes Magazin “7 Soft Skills You Should Master to Advance Your Career” analyseras behovet av att utveckla mjuka färdigheter för att motverka hoten från generativ AI. Eftersom vi står på tröskeln till denna AI-dominerande era följer här de mjuka färdigheter som kommer att visa sig vara avgörande:

Självmedvetenhet

Att känna igen och vara realistisk kring sina styrkor, svagheter och värderingar främjar genuina interaktioner på arbetsplatsen. Denna mjuka färdighet kan hjälpa yrkesverksamma att skapa ett “varumärke” som särskiljer dem från AI.

Återkoppling

I en alltmer automatiserad arbetsmiljö är förmågan att ge och ta emot feedback fortfarande central för att upprätthålla produktiva yrkesrelationer. Faktum är att Generativ AI i grunden bygger på statiska modeller ändras den sällan eller inte alls i grunden. Vi är mycket snabbare på faktisk förändring.

Emotionell intelligens (EQ)

I takt med att AI tar över fler uppgifter som kräver logisk analys kommer förmågan att hantera sina egna känslor och förstå andras känslor att särskilja oss som är yrkesverksamma. I detta nya landskap kommer EQ, inte IQ, sannolikt att bli den avgörande faktorn för framgång på arbetsplatsen.

Att lyssna

Att lyssna effektivt, särskilt i en virtuell miljö med begränsade visuella signaler, är avgörande för att förstå andra och uttrycka värde i deras input. Eftersom distansarbete fortsätter att dominera kommer denna färdighet att visa sig vara ovärderlig.

Inkluderande ledarskap

I takt med att arbetet blir mer distribuerat och digitalt bör ledare sträva efter att få sina medarbetare att känna sig inkluderade och integrerade i organisationen genom att förstå dem känslomässigt. Detta är en viktig färdighet som AI inte kan replikera.

Coachning

Genom att anamma ett coachande tankesätt kan medarbetare interagera produktivt med kollegor utan att vara alltför direktiva, krävande eller förnedrande. När AI omformar roller och uppgifter kommer förmågan att vägleda och stödja andra i att navigera i denna förändring att vara avgörande.

Virtuell närvaro

Trots begränsade visuella signaler är det en mycket relevant färdighet att visa självförtroende och leda engagerande hybridmöten i den nuvarande tiden där distansarbete blivit mycket vanligare. Förmågan att hålla uppe uppmärksamheten bland deltagarna och att underlätta effektiv virtuell kommunikation kommer att vara en kritisk egenskap.

Slutsats: Att se generativ AI som en möjlighet

Ökningen av generativ AI på arbetsplatsen kommer att innebära både utmaningar och möjligheter. Vissa arbetsroller kan komma att automatiseras, medan andra kommer att utvecklas och skapa nya roller och förhållningssätt. I samband med dessa förändringar kommer mjuka färdigheter att spela en allt viktigare roll för att upprätthålla vårt mänskliga värde inom arbetskraften. Genom att utveckla dessa färdigheter kan vi utnyttja AI-framstegen till vår fördel och använda verktyg som ChatGPT för att öka vår produktivitet och underlätta nya samarbetsformer.

I anekdoten behöver Anette (precis som resten av oss) utveckla sin unika mänskliga förmåga, men också lära sig att använda teknik.

Medan AI fortsätter att utvecklas är det viktigt att komma ihåg att det är ett verktyg, en produktivitetsförbättrare – inte en ersättning för mänskligt omdöme och det unika värde vi tillför våra roller. När vi navigerar i denna tid av förändring, låt oss se AI inte som ett hot utan som en möjlighet för oss att omdefiniera och utveckla våra karriärer.

För en djupare analys av ämnet rekommenderar jag en Harvard Business Review artikel – What Will Working with AI Really Require?