Carbon Neutral Company

Hur blir man ett koldioxidneutralt företag?


I korthet

  • Att bli koldioxidneutral är inte längre bara ett ideal; det är ett uppnåeligt, ekonomiskt genomförbart mål som kan leda till en bättre planet och som till och med kan löna sig!
  • Vad det innebär att vara koldioxidneutral?
  • Hur man reducerar sina utsläpp? 
  • Vårt företag är inte bara koldioxidneutralt utan till och med koldioxidnegativt. Vi har erfarenhet som visar att denna omställning är möjlig och dessutom en klok investering för ett företag.
  • Oavsett om man motiveras av miljöansvar, kostnadsbesparingar eller för att bygga ett attraktivt varumärke är vägen till koldioxidneutralitet mer lättillgänglig och givande än någonsin.

Varför bli koldioxidneutralt företag?

Att bli koldioxidneutral är sannolikt mer lättillgängligt, kostnadseffektivt och fördelaktigt än du tror! Vi vet! Vi har nu inte bara varit koldioxidneutrala utan även koldioxidnegativa sedan 2018!

Att som företag bli koldioxidneutralt är inte bara ett val – det är en övertygande resa mot företagsansvar, en friskare planet och ett friskare slutresultat. Dagens företag inser i allt högre grad att hållbarhet inte är en sidoverksamhet utan en central del av deras strategi. Och med företag som vårt som inte bara uppnår koldioxidneutralitet utan överträffar detta och blir koldioxidnegativa, är idén inte längre en önskedröm. Det är en genomförbar, fördelaktig verklighet.

Men låt oss börja med grunden. Vad innebär det för ett företag att vara koldioxidneutralt eller koldioxidnegativt? Enkelt uttryckt innebär koldioxidneutralitet att ett företags verksamhet resulterar i netto noll koldioxidutsläpp. Du balanserar den mängd koldioxid du släpper ut med en motsvarande kompensation, ofta genom att investera i miljöprojekt. Att man dessutom aktivt försöker minska sina utsläpp är självklart men det är sällan möjligt att nå total egen neutralitet. Om man går ett steg längre innebär koldioxidnegativitet att man kompenserar för mer koldioxid än man producerar och aktivt bidrar till en minskning av atmosfärisk CO2 (I verkligheten ingår även andra växthusgaser, men det finns sätt att räkna om dem till koldioxidens inverkan på växthuseffekten).

Låt oss nu titta på hur du kan ta ditt företag med på denna omvälvande resa och varför detta inte bara är en altruistisk handling utan faktiskt en strategisk investering.

Energieffektivitet

Börja med att fundera över var du använder energi. Det finns många sätt att minska växthusgaserna och energianvändningen: Flyg mindre, kör mindre, isolera bättre, minska uppvärmningen/luftkonditioneringen osv. På Gislen Software har vi t.ex. bytt till mer energieffektiv teknologi, isolering, LED-lampor etc.

Vårt företag är baserat i Chennai i södra Indien, och vi eftersom vi har ungefär den dubbla solstrålningen per kvadratmeter jämfört med Sverige, installerade vi solpaneler och skaffade litiumbatterier. Detta bidrar inte bara till att minska våra indirekta utsläpp från den el vi köper från nätet, utan innebär också att vi slipper ha en dieselgenerator för att hantera strömavbrott. Andra företag skulle kunna utnyttja lokala resurser på liknande sätt. Det handlar inte bara om förnyelsebar energi, utan också om att använda energin på ett klokt sätt. Energieffektiv utrustning (luftkonditioneringar, servrar och annan utrustning) samt LED-lampor och isolering minskar dessutom energiförbrukningen avsevärt.

Den globala pandemin påskyndade utvecklingen av distansarbete och även detta har minskat utsläppen från pendling. Använder man online-möten och flexibla arbetsarrangemang så kan man ytterligare minska koldioxidavtrycket samt minska kostnaderna.

Kompensation av koldioxidutsläpp

Att minska energianvändningen och öka användningen av förnybara energikällor är visserligen ett sätt att minska en del av fotavtrycken. För många av oss är det dock omöjligt att reducera vår påverkan till noll. Ekonomisk utveckling är också nödvändigt för att lyfta människor ur fattigdom och för att bygga en bättre värld på andra områden än miljöperspektivet. Därför är klimatkompensation också en viktig del av en koldioxidneutral strategi. Det kan innebära att man investerar i trädplantering (som binder koldioxid) , projekt för förnybar energi eller, som i vårt fall, att kompensera våra återstående koldioxidutsläpp tre gånger i olika projekt parallellt.

Eftersom vi finns i Indien använder vi projekt som gynnar det lokala samhället. För att hitta ett lämpligt projekt att kompensera med använder vi webbplatsen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC). På webbplatsen listas ackrediterade initiativ för att minska, förhindra eller eliminera utsläpp av växthusgaser från atmosfären. Observera att alla projekt på den här webbplatsen genomförs i utvecklingsländer. Deras kompensation kallas Certified Emission Reductions (CER), en klimatkompensation som mäts i ton CO2-ekvivalenter. CER kan köpas av vem som helst för att kompensera för utsläpp eller stödja projekt. Hela beloppet går direkt till initiativen. UNFCCC tillhandahåller certifikat som visar din utsläppsminskning. För personliga koldioxidutsläpp finns det också en kalkylator på webbplatsen.

Men är det inte väldigt kostsamt att vara koldioxidneutral?

Du kanske tänker: allt detta låter bra, men är det inte dyrt? Sanningen är att kostnaden ofta är mindre än vad du tror. Många av dessa investeringar sparar faktiskt pengar på lång sikt. Till exempel kan den initiala kostnaden för solpaneler ofta återbetalas i form av lägre energiförbrukning inom några år. Samtidigt kan distansarbete och digitalisering sänka omkostnaderna avsevärt. Att spara energi och använda solpaneler har faktiskt varit en lönsam investering för vårt företag, och den förväntade livslängden för solpanelerna är 25-30 år!

Att bli ett koldioxidneutralt företag kan löna sig!

Dessutom har vi det extra marknadsföringsvärdet. Med en växande medvetenhet om klimatförändringarna föredrar kunder och klienter i allt högre grad miljöansvariga företag. De vill stödja företag som ligger i linje med deras värderingar. Enligt Nielsen är faktiskt 66 % av de globala konsumenterna villiga att betala mer för hållbara varumärken. Den undersökningen gjordes 2015. Om man riktar in sig på millenniegenerationen är andelen som är villiga att betala mer för hållbara varumärken högre än 80 %. Och denna andel har förmodligen ökat sedan dess!

Dessutom vill även medarbetare i allt högre grad arbeta för företag och organisationer som tar sitt miljöansvar på allvar. Denna trend mot en mer medveten arbetskraft innebär att företag med en tydlig hållbarhetsstrategi sannolikt kommer att ha en fördel när det gäller att locka till sig och behålla de bästa talangerna.

Slutsats

Att bli ett koldioxidneutralt företag är inte bara “något bra att ha” – det är en strategisk nödvändighet som blir allt viktigare i vår globaliserade, miljömedvetna värld. Det handlar inte bara om kostnadsbesparingar utan också om att skapa en övertygande varumärkesberättelse, få kontakt med kunder och anställda på ett djupare plan och i slutändan göra sitt för att bevara vår värdefulla planet. Gislen Softwares resa mot koldioxidnegativitet är ett bevis på detta – med engagemang och strategiskt genomförande är resan mot koldioxidneutralitet uppnåelig, värdefull och nödvändig. Om du vill lära dig av vår erfarenhet och påbörja din resa mot koldioxidneutralitet eller om du vill anlita ett IT-företag som är koldioxidnegativt – kontakta oss redan idag!