Agila metoder

Använda agila metoder vid outsourcing


Agila metoder har blivit ett populärt tillvägagångssätt inom mjukvaruutveckling på grund av deras flexibilitet, snabbare leverans och förbättrade samarbete. Statistiken talar också för att använda agila metoder. Enligt Zippa har agila projekt en framgångsgrad på 64 %, medan initiativ som använder den konkurrensutsatta vattenfallstekniken har en framgångsgrad på 49 %. Företag som har infört agila metoder har i genomsnitt ökat sin omsättning och vinst med 60 %. Agila initiativ misslyckas i 9 % av fallen, jämfört med 29 % för vattenfallsprojekt. Defektfrekvensen minskar kraftigt när teamen använder Full Scrum för att utveckla produkter. De som inte gjorde någon uppskattning hade mer än 20 fel, men de som använde Full Scrum hade färre än tio.

Varför misslyckas projekt fortfarande när man använder agila metoder?

På grund av bristande kännedom om agila metoder misslyckas 44 % av alla agila initiativ. Andra framträdande orsaker till misslyckande är en konflikt mellan företagskultur och agila ideal (42 %), brist på ledning (38 %) och extern press att upprätthålla traditionella traditioner som ett vattenfall (37 %). Och detta kan ha ett högt pris, eftersom den amerikanska staten har förlorat hela 32 miljarder dollar bara på grund av misslyckade IT-initiativ. Men när man anlitar en programvaruleverantör för att utveckla programvara åt sitt företag kan det innebära unika utmaningar att implementera agile. I den här artikeln diskuterar vi de största utmaningarna som företag ställs inför när de arbetar med programvaruleverantörer som använder agila metoder, tillsammans med strategier för att övervinna dem. All statistik kommer från Zippa.

Säkerställa anpassning till företagskultur och processer

Att säkerställa att deras agila arbetssätt stämmer överens med ditt företags kultur, beslutsprocesser och resurser är avgörande när du arbetar med en programvaruleverantör. En felaktig anpassning kan hindra en framgångsrik implementering av agila metoder och påverka projektets resultat.

Strategier:

 • Kommunicera företagets värderingar, mål och förväntningar till leverantören.
 • Upprätta ett kontrakt som beskriver varje parts roller och ansvarsområden.
 • Ha en löpande dialog för att ta itu med eventuella missförstånd och säkerställa ett smidigt samarbete.

Att omfamna det agila tankesättet och förändring

Att införa agila metoder kräver att man är beredd att acceptera förändringar och släppa taget om traditionella projektledningsmetoder. Motstånd mot förändringar kan bero på bristande förståelse, rädsla för att förlora kontrollen eller att man är fast i tidigare processer.

Strategier:

 • Utbilda ditt team om principerna och fördelarna med agila metoder.
 • Granska fallstudier och framgångshistorier från liknande branscher.
 • Sök vägledning och coachning från programvaruleverantören för att underlätta en smidig övergång till agila metoder.

Främja effektivt samarbete och effektiv kommunikation

Effektivt samarbete och kommunikation är avgörande för att agila projekt ska bli framgångsrika. Att skapa ett smidigt informationsflöde och upprätthålla en god arbetsrelation kan vara en utmaning när man arbetar med programvaruleverantörer.

Strategier:

 • Använd samarbetsverktyg och plattformar för att se till att alla håller sig uppdaterade om projektets framsteg.
 • Planera in regelbundna möten, granskningar och feedback-sessioner med leverantörens team.
 • Uppmuntra en kultur av öppenhet och transparens för att främja aktivt deltagande och input från alla intressenter.

Åtgärda kompetensbrister och utbildning

Ditt team kan behöva mer expertis för att implementera agila metoder effektivt eller behöva ytterligare utbildning för att anpassa sig till det agila tankesättet. Att identifiera och åtgärda kompetensbrister är avgörande för projektets framgång.

Strategier:

 • Utvärdera teamets färdigheter och kapacitet tidigt i projektet.
 • Samarbeta med programvaruleverantören för att utveckla ett skräddarsytt utbildningsprogram som tar itu med eventuella identifierade luckor.
 • Uppmuntra kontinuerligt lärande och förbättringar under hela projektet.

Hantering av avtalsmässiga och juridiska frågor

Traditionella avtal kan behöva anpassas till den flexibla och iterativa karaktären hos agila projekt. Detta kan skapa förvirring kring leveranser, tidsramar och betalningsstrukturer, vilket kan leda till tvister och missnöje.

Strategier:

 • Utarbeta avtal som stöder den dynamiska karaktären hos agila projekt, inklusive bestämmelser för ändringar av omfattningen, iterativ leverans och flexibla betalningsplaner.
 • Definiera tydliga resultatmått och framgångskriterier för att minimera tvetydigheter.
 • Rådgör med juridiska experter för att säkerställa att gällande lagar och förordningar följs.

Slutsats om hur man lyckas med outsourcing när man använder agila metoder

Att arbeta med programvaruentreprenörer som använder agila metoder kan innebära utmaningar, men det ger också en möjlighet att öka det värde som levereras till ditt företag. Genom att proaktivt ta itu med dessa utmaningar och implementera effektiva strategier kan du framgångsrikt navigera i komplexiteten i agila projekt och dra nytta av fördelarna med detta kraftfulla tillvägagångssätt.

Gislen Software använder huvudsakligen agila metoder! Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att outsourca din utveckling och lyckas!